ARRONDISSEMENT WAASLAND

Bij de bestuursopbouw in Vlaanderen ligt de klemtoon van de beleidsvorming bij de gemeenten aan de ene kant en Vlaanderen aan de andere kant. De gemeenten moeten, als basisbestuur in de bestuurlijke organisatie, een maximale autonomie genieten, terwijl de Vlaamse overheid ondersteunend en kaderstellend is. De provincies zijn het intermediaire bestuursniveau tussen de gemeenten en de Vlaamse overheid. Hun taken worden duidelijk afgebakend.

Voor de grondgebonden bevoegdheden kunnen de provincies hun bevoegdheden blijven uitoefenen. Voor de niet-grondgebonden bevoegdheden is een decretale basis nodig. Voor elke bestuursperiode zal de Vlaamse Regering met de verschillende provincies een bestuursakkoord sluiten met afspraken over hun taken, doelstellingen, activiteiten en financiering. Het voorliggende ontwerp van wijziging aan het Provinciedecreet bevat daartoe de concrete uitwerking door middel van een wijziging van artikel 2 van het decreet.

De notie van provinciaal belang wordt vandaag in artikel 2 van het provinciedecreet op drie manieren ingevuld: (1) bovenlokale taakbehartiging, (2) ondersteunende taken op verzoek van gemeenten en (3) gebiedsgerichte samenwerking.

Speerpunten van N-VA Waasland.

 

1. Uitvoeren van interne staatshervorming: Focussen op kerntaken en transparante werking, ook inzake belastingen.

De taken van de provincies werden strikt afgebakend. Op vlak van grondgebonden bevoegdheden zoals economie, ruimtelijke ordening, toerisme, … blijven de provincies hun vertrouwd rol spelen. Voor persoonsgebonden materies zoals sport, jeugd, welzijn en voor cultuur zijn ze in principe niet meer bevoegd, behalve wanneer de Vlaamse overheid hen specifieke taken toevertrouwt. De N-VA mandatarissen zullen erop toezien dat deze interne staatshervorming wordt uitgevoerd.

De nieuwe rol van de provinciebesturen moet voor de N-VA gepaard gaan met efficiënt bestuur en efficiënt inzetten van financiële middelen. Dit moet uiteindelijk leiden tot de verlaging van de provinciebelastingen.

De eerste oefening die de nieuwe provinciebesturen moeten maken is een grondige doorlichting van de eigen activiteiten in functie van deze nieuwe taakverdeling in de geest van de interne staatshervorming.

Aan de gouverneurs zal de opdracht gegeven worden om vanaf 2013 in elke provincie een traject op te starten met de lokale besturen, zodat de resultaten van deze inventaris per regio afgetoetst, besproken en geëvalueerd worden. Op basis van dit alles zullen dan beleidsmaatregelen en – acties geformuleerd worden.

2. Provinciaal economisch beleid

Provinciebesturen zijn goed geplaatst om op vlak van economie bepaalde zaken mee te regisseren, te stimuleren of zelf te realiseren via:

  • De ontwikkeling en uitbouw van bedrijventerreinen
  • Streekontwikkeling.

Bedrijventerreinen:

De Provinciale OntwikkelingsMaatschappijen (POM’s) moeten een echte katalysator zijn van het provinciaal beleid en niet louter verstrekker van subsidies. Zij zorgen voor ondersteuning en begeleiding van de steden en gemeenten, die als eerste bestuursniveau het initiatief terzake blijven nemen. Voor N-VA is een duurzaam parkmanagement belangrijk.

Daartoe moeten bedrijventerreinen :

  1. efficiënter omgaan met ruimtegebruik en dus zorgvuldiger omspringen met de schaarse open ruimte;
  2. met behulp van duurzame mobiliteit de verschillende vervoersmodi optimaal trachten te benutten om verdere congestie op de wegen tegen te gaan;
  3. via duurzame ruimtelijke inpassing maximaal rekening houden met de omgeving : een kwaliteitsvolle architectuur van de bedrijfsgebouwen en inrichting van de publieke ruimte kunnen bijdragen aan het imago van het terrein en de landschappelijke integratie.

Op de gronden van ‘De Westakkers’ kan een KMO-zone ontwikkeld worden die aan deze voorwaarden voldoet. Het combineren van een bedrijventerrein met het bestaande groengebied moet er voor zorgen dat de groene long tussen de aanpalende gemeenten, Sint-Niklaas, Beveren en Temse gewaarborgd blijft.  

Het dossier van de havenuitbreiding op de Linkerscheldeoever is een heel aparte kwestie. De recente gebeurtenissen tonen aan dat het Waasland veel te weinig medezeggenschap heeft in dergelijke beslissingsprocessen. N-VA Waasland dringt dan ook aan op meer inspraak in het Havenbedrijf en de Maatschappij voor Linkerscheldeoever voor de lokale gemeenten.

Streekontwikkeling:

De provincies moeten een rol blijven spelen in het stimuleren van het overleg op streekniveau. Elke streek heeft zijn eigenheid en troeven. Dit kan een gunstige ligging of ontsluiting zijn of de sterke verankering van bepaalde bedrijfssectoren. Provincies focussen samen met andere publieke en private spelers op de ondersteuning van enkele speerpuntsectoren. Voor het Waasland is dit de ligging tussen E-17 en E-34. Tussen haven van Antwerpen en Gent. In de driehoek tussen A’pen, Gent en Brussel. Dit biedt mogelijkheden, maar ook nadelen. Voor deN-VA Waasland is Interwaas het intermediair niveau voor streekontwikkeling bij uitstek.

3. Toerisme

De provincies groeiden de laatste jaren uit tot belangrijke toeristische spelers. Deels als ontwikkelaar van eigen toeristische producten zoals wandelnetwerken en de uitbating van recreatiedomeinen. 

Binnenlandmarketing:

De provinciebesturen hebben de kans om hun beste beentje voor te zetten in de strijd om de binnenlandse toerist. De provinciebesturen werken hierbij nauw samen met de gemeentelijke en private besturen actief in de toeristische sector. Het Waasland heeft heel wat troeven (stiltegebied, Schelde, polders, historische monumenten, enz. … die kunnen uitgespeeld worden via o.a. Toerisme Waasland en andere gemeentelijk overstijgende initiatieven.  Als grensregio wil N-VA Waasland de samenwerking met Zeeland verder zetten met bestaande en eventuele nieuwe initiatieven, zoals vandaag  bestaan in vb. bij ‘het Ambachtelijk Weekend’ en ‘het Land van Reynaert’.

Knooppunten misschien wel het meest succesvolle toeristische product van onze provincies zijn de vele routenetwerken die de laatste jaren zijn uitgebouwd. Het begon met fietsknooppunten en wandelroutes. Vandaag gaat het om ruiternetwerken, mountainbike, moto- en autoroutes. (Haasdonk, Temse, Sint-Niklaas en Sint-Gillis, Stekene, Kemzeke of Lokeren, Kruibeke, Beveren,  …)

Voor de N-VA moet de provincie blijven inzetten op de uitbouw en de digitalisering van deze netwerken. Voor het Waasland betekent dit de ontwikkeling van een Waas tragewegennetwerk. (Cfr. Wandelkaart voor Temse.) De N-VA zet ook in op tragefietsroutes.

Recreatiedomeinen.

De N-VA meent dat de provinciebesturen moeten blijven investeren in de bestaande recreatiedomeinen en inrichtingen die een bovenlokaal belang hebben. Deze domeinen kunnen echter ook perfect uitgebaat worden door de lokale overheden. In dat geval kan het provinciebestuur mee participeren in de uitbating en het onderhoud gezien het bovenlokaal belang. Zo wil N-VA Waasland dat recreatiedomein ‘De Ster’ in handen blijft van de stad Sint-Niklaas, met de mogelijkheid van een participatie vanuit de provincie, omwille van de bovenlokale functie van dit domein .

4. Ruimtelijke ordening.

De provincies zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen o.a. voor het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden in de provincie, het uitbouwen van bedrijventerreinen, het oplossen van problemen rond weekendverblijven, … Vanuit het principe van de subsidiariteit ondersteunt de N-VA de rol die de provinciebesturen op dit vlak spelen. Dit betekent dat de provincie de plannen maakt en de lijnen uitzet, terwijl de steden en gemeenten ze invullen.

Ook van ons ruimtelijk beleid vragen sommige aspecten een bovenlokale behartiging waarin provinciebesturen nog altijd een meerwaarde kunnen betekenen.

Het plaatsen van windmolens en windmolenparken is een goed voorbeeld waarin het bovenlokaal beleid een belangrijke rol kan spelen. Het provinciebestuur kan in deze de rol van begeleider en ondersteuner spelen.

De provincie moet verder een belangrijke bijdrage leveren in het vrijwaren en stimuleren van de regionale groenstructuren. Ook het beheer van waterlopen, beken en beekvalleien behoort tot dit takenpakket. Dankzij een betere ruimtelijke planning kan de schaarse oppervlakte slimmer benut worden. Door gebieden te delen voor verschillende soorten activiteiten kan de ‘verstening’ van Vlaanderen een halt toegeroepen worden.

5. Ondersteunende taken van het provinciebestuur op verschillende domeinen.  

In het kader van zijn opgelegde taakstelling in het provinciedecreet neemt het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een ondersteunende functie op zich op verschillende domeinen. Het provinciebestuur biedt opleidingen en ondersteuning. Vb. informatisering van de gemeenten en bibliotheken, …. Ook op het vlak van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) ondersteunt de provincie de gemeenten . Enkel Temse maakt gebruik van deze dienstverlening van de provincie. Ook de andere Wase gemeenten kunnen van deze dienstverlening gebruik maken en het gesprek met de provincie daarover aangaan.