De Reynaert en de Amedee Verbruggenkring (AVK) stellen vast dat Belsele is geëvolueerd van landelijk dorp naar een grote deelgemeente met 10.000 inwoners. De gevolgen van deze groei zijn vooral merkbaar op vlak van ruimtelijke indeling, mobiliteit, verkeer en veiligheid. Ook het sociaal weefsel onderging een grote verandering. De cohesie tussen de mensen en functie van verenigingen is totaal veranderd. Het milieu, de open ruimte, de landbouw staan onder druk van de toenemende bewoning en de uitbreidende verstedelijking.

Voor AVK is inspraak van bewoners  en luisterbereidheid van het beleid van zeer groot belang. Dorpsraden en wijkvergaderingen leiden tot meer betrokkenheid van de gewone burger tot het beleid.  AVK was initiatiefnemer en medeoprichter van de Belseelse dorpsraad. Om de werking van de dorpsraad te verbeteren, vraagt AVK een  ambtenaar als secretaris waardoor de administratieve last van de schouders van de vrijwilligers wordt weggenomen.

Als cultuurspreidende vereniging heeft AVK zeker een visie op het cultureel beleid in Belsele. De ondersteuning en de promotie van de bestaande verenigingen moet een blijvende zorg zijn. Vele verenigingen kampen met een dalend ledenaantal. Daarnaast zijn vele nieuwe inwoners vaak niet op de hoogte van wat leeft in het dorp. Het samenbrengen van deze beide groepen kan voor de verenigingen leiden tot een vernieuwde werking.

Het goed beheer van de culturele sites is voor AVK een noodzaak. De gehele stedelijke site van‘De Kouter’ moet opgewaardeerd worden. Het cultuurlokaal moet aangepast worden. De ramen zijn toe aan vernieuwing. AVK wil ook de mogelijkheid scheppen om het cultuurlokaal occasioneel  te verdelen in  twee kleinere lokalen. Dit spaart verwarmingskosten en is gezelliger voor de gebruikers. Bij de heraanleg van de speelplaats moet rekening gehouden worden met de multifunctionaliteit.  AVK wil het achterste deel als groene speelplaats inrichten en het deel tussen hek en boom benutten als  parkeermogelijkheid. Inspraak van de gebruikers bij het opmaken van het plan is wenselijk.

Voor ‘De Klavers’ rekenen wij op een vernieuwde vloer. Ook de technische uitrusting is aan modernisering toe.Wanneer de pastorij niet langer door een parochiepriester gebruikt wordt, kan deze ingevuld worden als culturele ontmoetingsruimte. AVK wil de Belseelse molen als dorpsgezicht bewaren en liefst ook benutten.  Samen met de eigenaars moet men onderzoeken welke invulling dit historisch waardevol gebouw kan gegeven worden.

In samenwerking met ‘Kunst in Belsele’, een werkgroep van de deelculturele raad kunnen initiatieven genomen worden om de openbare ruimte te verfraaien met kunstwerken. 

Alle openbare gebouwen moeten toegankelijk zijn voor minder mobiele mensen. Er moet eindelijk werk gemaakt worden van de lift aan het gemeentehuis. 

AVK vraagt een oplossing voor het lokalenprobleem van de jeugdclub. Wij zijn ervan overtuigd dat een degelijke werking enkel kan uitgebouwd worden in een aangepaste accommodatie. Voor ons geen jeugdhuis op de parking van ‘De Klavers’, maar een ontmoetingsruimte op de terreinen rechtover, met ruimte voor buitenschoolse opvang en speelpleinwerking tijdens de vakanties. 

Op vlak van mobiliteit en verkeer vindt AVK dat de dienstverlening door het openbaar vervoer niet mag teruggeschroefd worden. Het sluiten van het station in Belsele is geen optie. Het afsluiten van overwegen mag er niet toe leiden dat het noordelijk deel van Belsele afgesloten wordt van het dorpscentrum. De verkeersveiligheid aan de ‘poorten van Belsele’ moet verbeterd worden door aangepaste wegenaanleg.  Elke situatie moet afzonderlijk bekeken worden, maar de toestand aan het kruispunt Sint-Andriesstraat – Hulstendreef is zorgwekkend.

AVK wil ook een strikter parkeerbeleid in Belseledorp. Het kan niet dat parkeerplaatsen voor mensen met een handicap ingenomen worden door andere gebruikers. Parkeren voor de kerk en het monument van de gesneuvelden kan niet getolereerd worden. Evenmin als het parkeren op het plein voor het gemeentehuis.

Tevens moet de verkeersveiligheid rondom de scholen verbeterd worden. Alle weggebruikers, fietsers, voetgangers, maar vooral automobilisten moeten de regels in acht nemen.  Sensibiliseren, maar responsabiliseren is  de boodschap, in het voordeel van de vele kinderen die er dagelijks school lopen.

Wanneer de Westelijke tangent opengesteld wordt, moet een evaluatie gemaakt worden over de verkeersstroom en overlast voor de inwoners van de Hoge Bokstraat.  Indien nodig moeten aangepaste maatregelen genomen worden. 

AVK wil de open ruimte, bossen en landbouwgebied beschermen en bewaren. Dit is immers het natuurlijk biotoop van in het wild levende dieren. Het onderhoud van de bossen, de kapvergunningen en het heraanplanten moeten zorgvuldiger gecontroleerd worden. Dit kan in samenwerking met ‘De Bosgroep’ die op dit terrein al heel wat werk verzet heeft.

AVK wil meer aandacht voor het duurzaam beheer van de Belselebeek en de gemeentelijke waterlopen. De ontwikkeling van een wandelpad over de hele lengte van de Belselebeek en de Molenbeek betekent een meerwaarde voor de ‘zachte toerist’. Het openstellen van trage wegen en het opmaken van een knooppuntenkaart trage wegen, behoort tot een van de opdrachten van het nieuwe stadsbestuur. 

Vandaag heeft de recreatieve voetballer van Belsele geen mogelijkheid om te spelen op het grondgebied van Belsele. AVK wil voor de liefhebbersploegen de mogelijkheden onderzoeken om op de terreinen van Puyenbeke te spelen.